Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie WITA!

UL. WYSOKA 39, 28-200 STASZÓW, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, tel. (015)-864-22-06 w. 37

opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
opcja1
 
opcja1
opcja1
opcja1
 
 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA NR 4 W STASZOWIE

Nowelizacja obowiązuje od 03.12.2013r.

Przedszkole jest placówką wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dla usprawnienia pracy Przedszkola Nr 4 oraz pogłębiania współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości Państwa niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących zasad.

1. Przedszkole nr 4 czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

2. Przedszkole nr 4 zobowiązuje się do zapewnienia Dziecku/ Dzieciom:

*fachowych działań opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych

* bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 4, poz. 17)

* Przedszkole realizuje 5 godzinną podstawę programową w godzinach określonych w Statucie Przedszkola tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00

3. Przedszkole nr 4 umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywiania.

4. Przedszkole nr 4 umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne w zakresie:

- fachowej opieki pedagogicznej

- adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym

- gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka

- zabaw aktywizujących oraz badawczo - rozwijających zainteresowania otaczającym światem

- zabaw plastycznych, muzycznych, teatralnych, twórczych i innych rozwijających zdolności dzieci oraz zaspokajających ich potrzebę aktywności i zainteresowań

- gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój fizyczny dziecka

5. Dodatkowe zajęcia Przedszkole nr 4 realizuje w godzinach:

- rano od godz.7.00 do 8.00

- po południu od godz. 13.00 do 16.00

6. Obowiązuje zawarcie umowy o świadczenie usług przez Przedszkole nr 4 między Dyrektorem ZPO nr 1 a rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka uczęszczającego do przedszkola na dany rok szkolny.

7. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola nr 4 powinno regularnie do niego uczęszczać.

8. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów ( choroba dziecka, urlop rodziców) po uprzednim poinformowaniu Dyrektora ZPO nr 1.

9. Dyrektor ZPO nr 1 ma prawo odstąpić od umowy zawartej z rodzicami/prawnymi opiekunami z następujących przyczyn:

- Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przekraczającej 14 dni .

- Rodzic/ prawny opiekun nie wniesie w ciągu kolejnego miesiąca opłaty za świadczone usługi przez przedszkole i nie wniesie jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie..Zachowanie - Zachowaniwe dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.

- Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Rodzicem/ prawnym opiekunem w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

- Nie przestrzegania zasad i przepisów zawartych w Statucie ZPO nr 1 i nie stosowanie się do nich przez Rodzica/ prawnego opiekuna pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do ich przestrzegania.

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę na podstawie pisemnego oświadczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Zgodnie ze Statutem Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki - dziecko do Przedszkola nr 4 przyprowadzają rodzice lub prawni opiekunowie.

11. Dziecko należy przyprowadzać do Przedszkola nr 4 zgodnie z zawartą umową.

12. Zgodnie ze Statutem Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki - dziecko odbierają rodzice/prawni opiekunowie lub osoby wskazane przez rodziców dziecka (pisemne oświadczenie).

13. Jeżeli dziecko wyjątkowo musi być odebrane przez inną osobę, wtedy rodzic składa oświadczenie.

14. Dzieci odbierają z Przedszkola nr 4 tylko osoby pełnoletnie.

15. Dziecko powinno być zaopatrzone w niezbędne materiały i przybory określone w " Wyprawce Przedszkolaka" oraz podane podręczniki.

16.Dziecko powinno być zdrowe, a ubranie tak uszyte aby ułatwiało samodzielne ubieranie się i rozbieranie.

17. Dzieci nie mogą nosić do Przedszkola nr 4 łańcuszków, kolczyków i innej biżuterii.

18. Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola nr 4 żadnych pokarmów ( np. słodycze, gumy itp.)

19. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe w ramach pedagogizacji i Dni Otwartych (pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.00 do 17.00)

20.  Wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Przedszkola nr 4 oraz sprawy opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne dzieci należą do obowiązków Dyrektora ZPO nr 1.

21. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się indywidualnym rozwojem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

22. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 4 rodzice zobowiązani są uiszczać z góry za każdy miesiąc w sekretariacie Przedszkola nr 4 od 01. do 15 dnia każdego miesiąca - zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług przez Przedszkole nr 4.

23. Uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych jest dobrowolne na wniosek zainteresowanych rodziców. Zasady organizacji zajęć dodatkowych określa Statut ZPO nr 1.


REGULAMIN I ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 4 IM. T. KOŚCIUSZKI W STASZOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16